بنوشت

یادداشت های کمال فراهانی

حرفهای دوپهلو

۱۰ تیر ۱۳۹۰ در دسته دسته‌بندی نشده

خدای ادیان که ماه را دو نیم کرد و دریا را شکافت و دستور داد زمین را آب فراگیرد و مرده زنده کرد و قص علی هذا تا انسانها تحویلش گرفته و حرفهایش را عمل کنند، نتوانسته طوری در این کتاب های آسمانیش صحبت کند که راه تفسیر شخصی را بر بندگانش ببندد و از این همه ظلم و بیداد در کشورهایی که مدعیان دین، سر رشته امور را در دست گرفته اند، اجتناب کند. تقففففف

نوشتن نظر