بنوشت

یادداشت های کمال فراهانی

کسالت سینمایی

۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ در دسته دسته‌بندی نشده

در باب عموم فیلمهای پر ستاره تاریخ سینما، میزان عقب رفتن زمان ساختشان نسبت مستقیمی دارد با افزون شدن میخهای زیر مبل و متناوب تر شدن فرورفتنشان در ماتحت آدم. شدت این دردها با گذشتن از ۱۹۷۰ و نزدیک شدن به ۱۹۵۰ از حالت خطی خارج شده و تصاعد هندسی پیدا می کند.

نوشتن نظر